درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای استفاده نابینایان دسترس پذیر شد

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای استفاده نابینایان دسترس پذیر شد

با همکاری شرکت های دانش بنیان و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات

مرورگر شما از ویدئ پشتیبانی نمی کند