1

بخش اول

عنوان و مشخصات ارائه دهنده خدمت

شامل فهرستی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی است که عناوین و تعداد آنها به تأیید بالاترین مقام دستگاه رسیده باشد. عناوین خدمات اعلام شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد.

نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و.... به عنوان ارائه دهنده خدمت

نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و.... به عنوان دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی

2

بخش دوم

مشخصات خدمت

شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد

بر حسب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرایی به مردم(G2C)‏، خدمت دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر(G2G)، خدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار (G2B) باشد، تعریف می شود.

3

بخش سوم

سایر توضیحات

4

بخش چهارم

مشخصات تکمیل کننده فرم